نجیبی
1394/3/6 چهارشنبه عضو هیأت علمی  مهدی نجیبی
محل كار  پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات فردی:
نام پدر: عیسی، متولد دهم شهریور 1340،

سوابق شغلی
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم – 1374 – تاکنون - محقق و عضو هیئت علمی، مدیر گروه اصطلاحنامه اصول فقه (حدود سه سال) ؛ مدیر گروه نمایه سازی (حدود سه سال) ؛ مدیر گروه فرهنگنامه (حدود چهار سال) و تدریس در مدرسه امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی، تدریس در جامعه الزهراء و دانشکده هدی، تدریس در مدرسه علمیه صدوق، تدریس در مرکز تخصصی کلام حوزه علمیه قم و تدریس در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم.

تحصیلات:
سطح چهار - کلام اسلامی – 1385: ورود به حوزه علمیه قم 1362 نه سال مقدمات و سطح. حدود 15 سال درس خارج فقه و اصول و بیش از 15سال علوم عقلی شامل: فلسفه (بدایه، نهایه الحکمه و شرح منظومه، شرح اشارات ، اسفار و شفاء (طبیعیات، الهیات و منطق) و شرح حکمه الاشراق؛ کلام (شوارق الالهام، شرح تجرید و...) و حدیث (شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی) و عرفان (فصوص الحکم، نصوص قونوی، منتهی المدارک فرغانی، شرح الاسماء الحسنی سبزواری، الشموس الطالعه و.. ) و اخلاق (منازل السائرین و...)
کارشناسی حقوق در سال 1374 - مجتمع آموزش عالی قم_ وابسته به دانشگاه تهران – ؛
کارشناسی ‌ارشد حقوق خصوصی در سال 1376 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .

آثار و تألیفات
الف. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده:
1.    تدوین فرهنگنامه اصول فقه-1389- (مشارکت گروهی)
2.    عضو شورای علمی تدوین مقالات دانشنامه کلام اسلامی-1387-مؤسسه امام صادق(ع)
3.    تدوین اصطلاحنامه اصول فقه-1378- (مشارکت گروهی)
4.    تدوین اصطلاحنامه علوم قرآنی (ویرایش دوم) ؛ 
5.    تدوین فرهنگنامه علوم قرآنی سال 1394.
6.    تدوین اصطلاحنامه حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی در دست انتشارمرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (مشارکت گروهی).
7.    تدوین فاز اول اصطلاحنامه هنر اسلامی.
8.    تدوین فاز اول نمایه سازی صداقت و راستی.
9.    تدوین فرهنگنامه کلام اسلامی.
10.      تدوین فرهنگنامه فلسفه اسلامی(در دست انجام، شروع سال 99)

ب. مقالات
1.    تحقیق نگاهی گذرا به تدوین اصطلاحنامه‌های تخصصی علوم اسلامی و کاربرد آن‌ها در نمایه سازی-1387- همایش ملی اصطلاحنامه (مجموعه مقالات سال 91 به صورت کتاب چاپ شد)
2.    تحقیق رهیافت نمایه سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی- 1388- فصلنامه کتاب (شماره 79)
3.    آیین چکیده نویسی- 1382، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (دوره 19) علمی پژوهشی
4.    فلسفه علم کلام و فلسفه علم-1382، مجله تخصصی کلام اسلامی (شماره 47و48)
5.    توبه از منظر متکلمان- 1390-مجله تخصصی کلام اسلامی (شماره 87) (علمی – پژوهشی)
6.    چیستی و چگونگی جوهر و خاستگاه آن در علم کلام و علوم مرتبط- 1391زمستان مجله تخصصی کلام اسلامی (علمی –پژوهشی) (شماره 4)
7.    نقدی بر نقد قاضی سعید قمی بر محقق طوسی در مساله وجودی یا عدمی بودن شرور- 1392- (شماره چهارم  92در سال 93 چاپ شد) مجله تخصصی کلام اسلامی (علمی –پژوهشی)
8.    بررسی حدیث «کان اللَّه و لم یکن معه شی‏ء»- 1392-مجله تخصصی کلام اسلامی (علمی –پژوهشی)
9.    بررسی انتقادی اشکالات محقق لاهیجی بر محقق طوسی پیرامون کیفیت علم الهی به غیر- (شماره95در سال 94 چاپ شد)-مجله تخصصی کلام اسلامی (علمی –پژوهشی)
10.    نگارش و تدوین مقالات دائره المعارفی حدود هجده مقاله برای دائره المعارف ها و دانشنامه های مختلف.
11.    «حدوث زمانی عالم از منظر متکلمان مسلمان»  1396؛شماره 101-مجله تخصصی کلام اسلامی (علمی –پژوهشی)
12.    مقاله ارزیابی کیفی اصطاحنامه کلام اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، مجله مدیریت دانش اسلامی پاییز و زمستان 1398
13.     مقاله گناه‌شناسی در منظومه فکری حضرت‌ایت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی. بهمن 98
14.    مقاله نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باره انگاره  مادیت آفرینش عالم . فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی سال 1400 عالم
15.     تبیین و تحلیل مبانی تفسیر عرفانی آیات خلافت انسان و نقش آن در گسترش هستی. فصلنامه پژوهشی معارف قرآن سال 1399
16       بررسی تناقض نمای هبوط و عروج حضرت آدم (ع) از منظر عالمان مسلمان. فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی. سال 1400
17.   تبیین و تحلیل مبانی تناقض نمای هبوط و عروج از منظر حکمت متعالیه و عرفان نظری. مجله علمی پژوهشی آیین حکمت. سال 1400
18.    ﻧﻘــﺪ رواﺑــﻂ ﻣﻔﻬــﻮمی ﭘﯿﺸﯿﻨــی در اﺻــﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪ ﻓﻠﺴــﻔﻪ اﺳﻼمی ﭘﮋوﻫﺸگـﺎه ﻋﻠــﻮم و ﻓﺮﻫﻨــگ اﺳﻼﻣـی . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤی ـ ﭘﮋوﻫﺸیﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ 1401
19. «بررسی انتقادی ساختار هندسی اصطلاحنامه فلسفه اسلامی با تاکید بر رده اصلی». مجله مدیریت دانش. سال1401


طرح های پژوهشی
1.    طرح پژوهشی اصطلاحنامه هنر اسلامی – فاز اول(تعریف، پیشینه شناسی،مآخذ شناسی، تدوین شیوه نامه ) مصوب میز توسعه و توانمند سازی وابسته به قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی.سال99
2.    طرح پژوهشی اصطلاحنامه معماری اسلامی - فاز دوم (تعریف  معماری اسلامی، تعیین ساختار علمی، استخراج  5540 اصطلاح ، تعیین روابط میان آن ها، ایجاد یادداشت دامنه ، توضیحگرها و لحاظ ها و مستندسازی آن ها برای اولین بار در جهان اسلام) مصوب میز توسعه و توانمند سازی وابسته به قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی.سال99
3.    طرح نمایه سازی صداقت و راستی سال 98

سوابق علمی اجرایی
1. عضو شورای پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی از (81-95)
2. عضو شورای علمی گروههای پژ وهشی اصصلاحنامه(75-80)،  فرهنگنامه(88-95) و نمایه سازی(81-88) بمدت حدود 20 سال بطور متناوب در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
3. عضو شورای علمی دانشنامه کلام اسلام موسسه امام صادق(ع)(81-83)
4. عضو شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(88-95).
5. عضو شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.(90-95).
6. عضو شورای علمی گروه کلام حوزه علمیه خواهران(94-95)
7.مدیر گروه پژوهشی تدوین سازمان های دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی(1/11/95ال 20/6/97)
د. استاد راهنما و استاد مشاور و داور پایان نامه های حوزوی و مجلات علمی 
1.استاد راهنما، مشاور و داور در حوزه علمیه قم سطح سه و سطح چهار با حدود حداقل 18 مورد.
2. داوری مقالات در کتاب فصل حوزه علمیه قم و در برخی مجلات اعم از علمی و پژوهشی(مجله فقه و فصلنامه تخصصی کلام اسلامی) و غیر آن.

سوابق تدریس
1.    تدریس تخصصی کلام – موسسه امام صادق (ع)
2.    تدریس تخصصی کلام – تربیت مدرس
3.    تدریس تخصصی کلام – جامعة الزهرا (س)
4.    فقه و اصول – جامعة المصطفی (ص)
5.    اصول فقه – دانشکده هدی (جامعة الزهرا(س))
6.    تدریس کلام در مدرسه علمیه فاطمیه آبادان

 
کلمات کليدي
عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 8170
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز اطلاعات و مدارك اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما