پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی
پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی
برای پنجمین سال پیاپی انجام می‌شود پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی پنجمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی و فنـاوری دفتـر تبلیغـات اسـلامی از ۲۳ تـا ۲۸ آذرمـاه سـال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. پنجمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی و فنـاوری دفتـر تبلیغـات اسـلامی از ۲۳ تـا ۲۸ آذرمـاه سـال جـاری از سـاعت ۸ تـا ۱۴ در مرکـز همایـش هـای غدیـر قـم واقـع در چهــار راه شــهدا، ابتــدای خیابــان معلــم، جنــب فروشــگاه بوســتان کتــاب برگــزار می‌شــود و بازدیــد بــرای عمــوم عالقــه منــدان آزاد اســت.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 109
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز اطلاعات و مدارك اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما