سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی:

بر اساس سامانه مدیریت دانش می توان پیام تبلیغی را مهندسی کرد

سرپرســت گــروه اشــاعه اطلاعــات و دانــش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی گفــت: بــرای انگیــزه بیشــتر در اســتفاده از ســامانه مدیریــت دانــش بــه اعضــای هیــأت علمــی فعــال در ایــن ســامانه رنکینــگ علمــی و یــا مــدال تخصیــص مــی یابــد.
دکترعلی میرعرب در کمیته کارشناسـی «مدیریــت دانــش» بــا بیــان اینکــه در گام بعــد از طراحــی ســامانه مدیریــت دانــش میتوانیـم مخاطـب محـوری کنیـم، اظهـارداشـت: این امر به مهندسـی پیام تبلیغی کمـک مـی کنـد، یعنـی بـر اسـاس تحلیـل دانشـی کـه در اختیـار داریـم، نیازهـای یـک مخاطب که در فلان محله، روسـتا، شـهر و اسـتان زندگی می کند را شناسـایی کنیم. 
وی بـا اشـاره بـه پرا کندگـی جغرافیایـی و چنـد ضلعـی بـودن مراکـز عملیاتـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی، گفـت: یکـی از دغدغـه هـای دفتـر تبلیغـات اسـلامی ایـن اسـت کـه چطـور مـی توانیـم در قـم یـا مرا کـز میـان معاونـت فرهنگـی و تبلیغـی، دانشـگاه باقرالعلـوم (ع)، مؤسسـه بوسـتان کتـاب و شـعب ارتباطـات دانشـی برقـرار کنیـم. 
سرپرســت گــروه اشــاعه اطلاعــات و دانــش پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی یکـی از اهـداف ایـن سـامانه را برقـراری ارتبـاط و سـازماندهی میـان بـال آموزشـی و پژوهشـی دفتـر و بعـد دانـش محیطـی دفتـر خوانـد و تصریـح کـرد: اینکـه نیازهـا و موضوعـات کـه در قالـب طـر ح پژوهشـی و رسـاله دکتـری در پایـان نامـه هـا بـه صـورت عینیـت گرایانـه انتخـاب شـود و یـک وحـدت دانشـی بـرای نزدیـک کـردن ایـن مراکـز بـه یکدیگـر صـورت بگیـرد، از جملـه اهـداف ایـن طـرح اسـت.
وی افـزود: بـه راحتـی از کنـار برخـی از تجربیـات افـراد کـه همـان سـافت دیتاهـا یـا داده هـای نـرم هسـتند، گذشـته مـی شـود کـه در سـامانه مدیریـت دانـش مـی توان ثبـت و پیگیـری کـرد.
میرعـرب اظهـار داشـت: تحلیـل هایـی کـه روی متادیتـا انجـام می شـود، بـه ما کمک مـی کنـد کـه تراکنـش هـای میلیونـی کـه در مرکـز ملـی پاسـخگویی بـه سـؤالات دینـی وجـود دارد را تحلیـل کـرد کـه چـه مسـئله ای در فـلان منطقـه کشـور مطـرح اسـت. 
وی بـا پیشـنهاد اینکـه یکسـری از راهـکار بـرای اعضـای هیـأت علمـی بایـد لحـاظ شــود تــا بــرای فعالیــت در ایــن ســامانه ایجــاد انگیــزه ایجــاد شــود، گفــت: بــرای اعضـای هیـأت علمـی رنکینـگ علمـی و یـا مـدال بـه اعضـای فعـال اعطـا مـی شـود کـه مـی توانـد بـرای فعالیـت در ایـن بسـتر ایجـاد انگیـزه مؤثـری کنـد.
سرپرسـت گـروه اشـاعه اطلاعـات و دانـش پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی بـا معرفی سامانه مدیریت دانش کتابخانه ای به آدرس http://kms.isca.ac.ir خاطرنشان کـرد: تمامـی کتـاب هـا و پایـان نامـه هـا بـه صـورت فـول تکـس بـر روی ایـن سـامانه بارگـذاری شـده و در دسـترس همـکاران دفتـر تبلیغـات اسـلامی اسـت.
منبع:

تاریخ خبر: 1398/9/4 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 147 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 148
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز اطلاعات و مدارك اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما